Author Archives: b6575

Komisioni Intervistues njofton kandidatët të cilët kanë konkuruar në konkursit nr. 1259 për pozitën Kontroll Tereni në KRM “Pastërtia” SH.A Ferizaj. Bashkangjitur gjeni njoftimin per interviste Me respekt Komisioni Intervistues 

NJOFTIM PER INTERVISTE ME SHKRIM.

Komisioni Intervistues njofton kandidatët të cilët i kanë plotësuar kushtet sipas konkursit me nr.736 të datës 14.02.2023 në KRM “Pastërtia” SH.A Ferizaj:

Read more

Komisioni Intervistues njofton kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet dhe kriteret e konkursit nr.736 për pozitën Kontroll Tereni në KRM “Pastërtia” SH.A Ferizaj.

Read more

Mbështetur në nenin 8, 10 paragrafi 2.2 të Ligjit të Punës Nr.03/L-121, Udhëzimit Administrativ Nr.07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik dhe në bazë të Vendimit me nr.711, Kryeshefi Ekzekutiv i KRM ”Pastërtia” Sh.A. Ferizaj, Ri-shpallë:

K O N K U R S

Read more

VENDIM PËR SHPALLJEN E REZULTATEVE TË PRANIMIT SIPAS KONKURSIT

Read more

Rezultatet e testit me shkrim dhe intervistës verbale të datës 09.12.2022

Read more

10/292