VENDIM PËR SHPALLJEN E REZULTATEVE TË PRANIMIT SIPAS KONKURSIT