Rezultatet e testit me shkrim dhe intervistës verbale të datës 09.12.2022