Materiale për shkarkim

Plani i Biznesit ( 2023-2025)

Raporti i Punes 2022

Raporti Vjetor i Punës 2020 

Raporti Punës për vitin 2021