Ndonjë Pyetje ? info@pastertia.com
+383 (0) 290 325 025

Njoftim për rezultatet e konkursit për audtior të brendshëm

Kandidatët që kanë konkuruar për vendin e punes sipas konkursit Nr-541-L/27 te datës29.10.2021, ju kanë nënshtruar testit me shkrim me...

K O N K U R S

Kryeshefi Ekzekutiv i KRM “Pastërtia” Sh.A.Ferizaj bazuar në Nenet 8, 10 paragrafi 2.2 të Ligjit të Punës Nr.03/L-121, Udhëzimit Administrativ...

KONKURS

Komisioni për Auditim të Brendshëm i KRM”Pastërtia”Sh.A.Ferizaj, në mbledhjen e mbajtur me datë 08.30.2021, bazuar në Nenin 21.1 të Ligjit...

KONKURS PËR PUNË – Njësia në Kaçanik

Duke u bazuar në Ligjin e Punës Nr. 03/L-212, Neni 8.1, Udhëzimin Administrativ të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale...

Njoftim i rezultatit të intervistave verbale dhe ato me shkrim

Njoftim i rezultatit të intervistave verbale dhe ato me shkrim