Monthly Archives: January 2021

Mirëmbajtja e automjeteve të KRM Pastërtia Sh.A.-Ferizaj Nr i prokurimit KRMFe-21-198-2-1-1 Nr i brendshëm KRMFe-21-002-211

Komisioni intervistues njofton kandidatët e më poshtë shënuar të cilët kanë arritur të kalojnë testin me shkrim për vendin e punës Kontroll Tereni në KRM “Pastërtia” SH.A Ferizaj, kanë fituar të drejtën për të hy në intervistën verbale që do të mbahet me datën 28.01.2021 duke filluar ora 09:30. në sallën e KRM “Pastërtia” SH.A Ferizaj, Rr. Enver Topalli nr. 42. Zyrtar/e Ligjor: Orari i Intervisës Mexhid Ramusa 9:30 h Shqiprim Murtezi 9:45 h Kandidatët që nuk kanë arritur pikët e mjaftueshme për të hy në intervistën verbale, në afat prej 3 ditësh nga dita e publikimit të rezultatit e rezervon të drejtën e qasjes në testin me shkrim konform Udhëzimit Admisnistrativ (MPMS) Nr. 07/2017 për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik.

PLANI PERFUNDIMTARE I PROKURIMIT 2021

3/3