Mirëmbajtja e automjeteve të KRM Pastërtia Sh.A.-Ferizaj