Njoftim: Për intervistë verbale

Njoftim: Për intervistë verbale

Komisioni intervistues njofton kandidatët e më poshtë shënuar të cilët kanë arritur të kalojnë testin me shkrim për vendin e punës Kontroll Tereni në KRM “Pastërtia” SH.A Ferizaj, kanë fituar të drejtën për të hy në intervistën verbale që do të mbahet me datën 28.01.2021 duke filluar ora 09:30. në sallën e KRM “Pastërtia” SH.A Ferizaj, Rr. Enver Topalli nr. 42.

Zyrtar/e Ligjor: Orari i Intervisës

  1. Mexhid Ramusa 9:30 h
  2. Shqiprim Murtezi 9:45 h

Kandidatët që nuk kanë arritur pikët e mjaftueshme për të hy në intervistën verbale, në afat prej 3 ditësh nga dita e publikimit të rezultatit e rezervon të drejtën e qasjes në testin me shkrim konform Udhëzimit Admisnistrativ (MPMS) Nr. 07/2017 për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik.