Lajme

Mirëmbajtja e automjeteve të KRM Pastërtia Sh.A.-Ferizaj Nr i prokurimit KRMFe-21-198-2-1-1 Nr i brendshëm KRMFe-21-002-211

Komisioni intervistues njofton kandidatët e më poshtë shënuar të cilët kanë arritur të kalojnë testin me shkrim për vendin e punës Kontroll Tereni në KRM “Pastërtia” SH.A Ferizaj, kanë fituar të drejtën për të hy në intervistën verbale që do të mbahet me datën 28.01.2021 duke filluar ora 09:30. në sallën e KRM “Pastërtia” SH.A Ferizaj, Rr. Enver Topalli nr. 42. Zyrtar/e Ligjor: Orari i Intervisës Mexhid Ramusa 9:30 h Shqiprim Murtezi 9:45 h Kandidatët që nuk kanë arritur pikët e mjaftueshme për të hy në intervistën verbale, në afat prej 3 ditësh nga dita e publikimit të rezultatit e rezervon të drejtën e qasjes në testin me shkrim konform Udhëzimit Admisnistrativ (MPMS) Nr. 07/2017 për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik.

PLANI PERFUNDIMTARE I PROKURIMIT 2021

Mbështetur në nenin 8, 10 paragrafi 2.2 të Ligjit të Punës Nr.03/L-121, Udhëzimit Administrativ Nr.07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik dhe në bazë të Vendimit të Komisionit Përzgjedhës nr.2659, Kryeshefi Ekzekutiv i KRM ”Pastërtia” Sh.A. Ferizaj, Ri-shpallë: K O N K U R SPër vende të punës:Nr. i referencës se pozitave të punës: Një (1) Kontroll Tereni Nr. 1- 4721 Përgjegjësi mbikqyrëse: JoRaportimi: Udhëheqësve të lëmive përkatësOrari i plotë i punës: PoKohëzgjatja e emërimit, Periudha e punës 1 vjeçare me mundësi vazhdimiKoeficientet: Në harmoni me politikat zhvillimore të KompanisëVendi i punës: Ferizaj, Kaçanik Dokumentet e nevojshme:• CV-ja (Biografia) ;• Aplikacionin për punsim;• Kopja e letërnjoftimit;• Dëshminë që nuk është nën hetime, jo më të vjetër se 3 muaj. Përshkrimi i vendit të punës dhe përvoja e punës:Kontroll Tereni:Kontrollon tërë zonën e shërbimit.Në rast të moskryerjes efikase të punëve nga ana e punëtorëve në teren, konstaton me…

Read more

Vendim për përzgjedhjen e kandidatëve që kanë arritur më së shumti pikë. Për më shumë informacione shih tabelën e ngarkuar si PDF.

Publikimi i rezultatëve të testit me shkrim dhe intervistës verbale *(shih në tabelen e ngarkuar si PDF)

Vendim për pozitën Zëvendës Kryeshef në ndërrmarjen “PASTERTIA” sh.a

KRM “Pastërtia”, ju uron Ditën e Flamurit gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen. Urime Shqipëri, Kosovë, Iliridë, Çamëri, Preshevë, Ulqin, Plavë e Guci. 28 Nëntori i vitit 1912, është Dita e  Flamurit Kombëtar dhe Pavarësisë së shteti të parë Shqiptarë, prandaj njëherit është data më e rëndësishme në historinë e kombit tonë. Në këtë ditë duhet t’u perkulemi me gjithë nderin dhe respektin, dëshmorëve dhe atyre qe sakrifikuan çdo gjë nga jeta e tyre, për ta parë kombin dhe atdheun e tyre të lirë dhe të përparuar.

Komisioni përzgjedhës për pozitën Zyrtar për Auditim të Brendshëm në KRM”Pastërtia” Sh.A.Ferizaj, më datën 13.10.2020, pas shqyrtimit të dokumenteve-aplikacioneve të kandidatëve që kanë aplikuar për vendin e punës Zyrtar për Auditim të Brendshëm kanë vërtetuar se nga të gjitha aplikacionet e pranuara prej kandidatëve vetëm njëri prej tyre i plotësonte kushtet e përcaktuara në konkurs.Andaj, Komisioni përzgjedhës, duke u bazuar në Nenin 6, paragrafi 5 nënparagrafi 5.1 të Udhëzimit Administrativ Nr.07/2017 për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik kanë anuluar Konkursin e Rishpallur Nr.2197, për pozitën e Zyrtar për Auditim të Brendshëm.

30/296