Lajme

Mbështetur në nenin 8, 10 paragrafi 2.2 të Ligjit të Punës Nr.03/L-121, Udhëzimit Administrativ Nr.07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik dhe në bazë të Vendimit me nr.711, Kryeshefi Ekzekutiv i KRM ”Pastërtia” Sh.A. Ferizaj, Ri-shpallë:

K O N K U R S

Read more

VENDIM PËR SHPALLJEN E REZULTATEVE TË PRANIMIT SIPAS KONKURSIT

Read more

Rezultatet e testit me shkrim dhe intervistës verbale të datës 09.12.2022

Read more

Komisioni intervistues njofton kandidatët të cilët kanë plotësuar kushtet në bazë të konkursit me nr. 4922 të datës 21.10.2022 në KRM “Pastërtia” SH.A Ferizaj, se intervista me shkrim do të mbahet me datë 21.11.2022 në sallëllën e KRM “Pastërtia” SH.A Ferizaj, Rr. Enver Topalli nr.42, sipas këtij orari:

Menaxher i Shitjes – ora 09:00;
Zv. Menaxher i Shitjes – ora 10:00;
Zyrtar për Burime Njerëzore – ora 11:00;
Kontroll Tereni – ora 11:00;
Furnizues – ora 13:15;
Arkatare – ora 13:15;
Faturist/e – ora 13:15;
Vozitës me kat. “C” – ora 14:00;
Punëtor Fizik – ora 14:00.

Read more

Vendimi dhe Rezultatet përfundimtare nga testi me shkrim dhe intervista verbale e konkursit Nr-1702 për pozitën e Zyrtarit i Lartë për Financa dhe Thesar në KRM “Pastërtia” Sh.A Ferizaj.

Rezultatet e testit me shkrim, pér pozitén e Kryeshefit Ekzekutiv t’KRM “Pastértia” Sh.A Ferizaj, mund t’i gjeni n’ formatin PDF.

Numri i referencës së pozitis së punës: 2235 /21Titulli i pozitës: Kryeshef Ekzekutiv ne KRM “Pastërtia” Sh.A. Ferizaj.Raportimi: Bordit te Dre.ibreve te KRM “Pastërtia” Sh.A. Ferizaj.Pozita: Kryeshefi Ekzekutiv emërohet nga Bordi i Drejtorëve të KRM “Pastërtia” Sh.A. Ferizaj me mandat tre vjeçar.Koeficienti: Kompensimin e Kryeshefit Ekzekutiv e përcakton Bordi i Drejtoreve të KRM “Pastërtia” Sh.A. Ferizaj.Vendi i Punës: KRM “Pastërtia ‘ Sh.A. Rr. “Enver Topalli” Nr.47, Ferizaj.

Duke u bazuar në Ligjin e Punës Nr. 03/L-212, Neni 8.1, Udhëzimin Administrativ të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale Nr. 07/2017 dhe Rregulloren mbi Sistematizimin e Punëve dhe  Detyrave të Punës të KRM Pastërtia ShA Ferizaj, Kryeshefi Ekzekutiv i KRM Pastërtia ShA Ferizaj, shpallë: K O N K U R S Për vende të punës: Nr. i referencës se pozitave të punës: Një (1) Vozitës me kategorin ”C”                                          Nr. 1 – 1862                                                   Dy (2) Rojtar                                                                           Nr. 2 – 1862 Një (1) Inkasant                                                                      Nr. 3 – 1862                                                                                     Një (1) Punëtorë Fizik                                                            Nr. 4 – 1862                                                                    Përgjegjësi mbikqyrëse: Jo Raportimi: Udhëheqësve të lëmive përkatës Orari i plotë i punës: Po Kohëzgjatja e emërimit, Periudha e punës 1 vjeçare me mundësi vazhdimi Koeficientet: Në harmoni me politikat zhvillimore të Kompanisë Vendi i punës: Kaçanik Dokumentet e nevojshme: Aplikacionin për punsim; CV-ja (Biografia) ; Dëshmi…

Read more

20/297