Vendimet për përzgjedhjen e aplikuesve të cilët kanë arritur më së shumti pikë në listën përfundimtare nga TESTI ME SHKRIM dhe INTERVISTA VERBALE për pozitat ROJTAR, ARKATAR-E, INKASANT, për KRM”Pastërtia” Sha.A – Njesia Kaçanik.