Njoftim për intervistë verbale. Konkursi për Kontroll Tereni me nr. 1259/23