Njoftimi për përmirësim dhe Konkursi i përmirësuar për zv.Kryeshef Ekzekutiv të KRM”Pastertia”Sh.A Ferizaj

Njoftimi për përmirësim dhe Konkursi i përmirësuar për zv.Kryeshef Ekzekutiv të KRM”Pastertia”Sh.A Ferizaj

Me ane te kesaj shkrese ju njoftojme se data e mbylljes sd Konkursit Nr-1715119
per z€vendes Kryeshef Ekzekutiv te KRM “Pastertia”Sh.A. Ferizaj, per shkak te gabimit teknik ne versionin e gjuhes shqipe data e perfundimit te konkursit eshte shenuar 29.O9.2OI9, ndersa ka qene dashur te jete data 29.08.2019 ashtu siq edhe parashihet sipas procedurave te Konkursit.

Njoftimi i Konkursit Nr-1715 ll9 per zevendes Kryeshef Ekzekutiv me date te permiresuar te mbylljes se Konkursit te do ti bashkangiitet Njoftimit Nr-1921.

Ju falenderojme per mirekuptim