Furnizimi me goma për nevojat e KRM “Pastërtia”sh.a.-Ferizaj