Monthly Archives: August 2014

Bordi i Drejtorëve të KRM “Pastërtia” më 28.08.2014 mbajti mbledhjen e rregullt. Mbledhja kishte për rend dite: Hapja e mbledhjes; Mungesat dhe arsyet e anëtarëve të Bordit të Drejtorëve; Aprovimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar; Raport – konstatim i gjendjes në KRM “Pastërtia”më 31.07.2014; Raporti i Komisionit për Auditim të Brendshëm të kompanisë; Informatë nga Kryeshefi Ekzekutiv rreth gjendjes në kompani; Të ndryshme. Mbledhjen e hapi Kryesuesi i Bordit të Drejtorëve z.Ilmi Statovci. Në mbledhje ishin të pranishëm të gjithë anëtarët e Bordit. Raportin i cili paraqet gjendjen e kompanisë më datë 31.07.2014 e paraqiti Zyrtari Financiar z.Fatmir Zymeri. Në këtë raport është bërë një prerje e gjendjes së përgjithëshme pas ndryshimeve në menagjmentin e kompanisë. Të dhënat e prezantuara janë nxjerrë nga sektorët relevant duke përfshi: të dhënat financiare, të dhënat në lidhje me stafin e kompanisë, të dhënat nga fusha operative, nga fusha e prokurimeve,etj., si dhe…

Read more

1/1