Ndonjë Pyetje ? info@pastertia.com
+383 (0) 290 325 025

Prokurim

Klikoni këtu për të parë Planin e Prokurimit për vitin 2021


Mirëmbajtja e automjeteve të KRM Pastërtia Sh.A.-Ferizaj

Nr i prokurimit KRMFe-21-198-2-1-1

Nr i brendshëm KRMFe-21-002-211


NJOFTIM PER NENSHKRIMIN E KONTRATES

FURNIZIMI ME DRU PËR NGROHJE   PËR NEVOJAT E  KRM “PASTËRTIA”SH.A.-FERIZAJ 

Nr i Prokurimit 

KRMFe 21 001 147

Furnizimi me veshëmbathje për punëtorët e KRM   Pastërtia   sh.a. Ferizaj  

 

Nr i prokurimit 

KRMFe-21-1851-1-2-1 

Nr i brendshëm 

KRMFe-21-003-121 

 
Furnizimi me vegla pune dhe paisje tjera për nevojat e KRM”Pastërtia”sh.a.-Ferizaj 
 
 

Nr i prokurimit 

KRMFe-21-2179-1-2-1 

Nr i brendshëm 

KRMFe-21-004-121