Njesitë operative

Njësia Operative – Ferizaj
Kjo njësi operon me 162 punëtorë të shpërndarë në sektorë të ndryshëm, në shërbim të mijëra klientëve.

Administrata operon me një staf prej 36 punëtorëve në sektorë të ndryshëm.
Arkëtimi operon me 8 arkëtarë, 4 nga të cilët janë regjional.
Inskasimi bëhet përmes 21 inkastantëve që operojnë në komunën e Ferizajt.
Operativa e Ferizajt, numëron 30 vozitës me kategori të ndryshme për operacione të nevojshmë për të kryer shërbime sa më cilësore.
Punët fizike kryhen nga 56 punëtorë fizik.
Mirëmbajtja e makinerisë bëhet nga 5 mekanik.
Sigurimi I objektit dhe pajisjeve në këtë njësi bëhet nga 6 rojtarë.

Njësia Operative – Kaçanik
Kjo njësi operon me 37 punëtorë të shpërndarë në sektorë të ndryshëm, në shërbim të mijëra klientëve.

Administrata operon me një staf prej 5 punëtorëve në sektorë të ndryshëm.
Inskasimi bëhet përmes 4 inkastantëve që operojnë në komunën e Ferizajt.
Operativa e Ferizajt, numëron 6 vozitës me kategori të ndryshme për operacione të nevojshmë për të kryer shërbime sa më cilësore.
Punët fizike kryhen nga 16 punëtorë fizik.
Mirëmbajtja e makinerisë bëhet nga 1 mekanik.
Sigurimi I objektit dhe pajisjeve në këtë njësi bëhet nga 5 rojtarë.

 Njësia Operative – Shtime
Kjo njësi operon me 33 punëtorë të shpërndarë në sektorë të ndryshëm, në shërbim të mijëra klientëve.

Administrata operon me një staf prej 7 punëtorëve në sektorë të ndryshëm.
Inskasimi bëhet përmes 3 inkastantëve që operojnë në komunën e Ferizajt.
Operativa e Ferizajt, numëron 5 vozitës me kategori të ndryshme për operacione të nevojshmë për të kryer shërbime sa më cilësore.
Punët fizike kryhen nga 12 punëtorë fizik.
Mirëmbajtja e makinerisë bëhet nga 2 mekanik.
Sigurimi I objektit dhe pajisjeve në këtë njësi bëhet nga 5 rojtarë.