Category Archives: Konkurs

Kandidatët të cilët kanë plotësuar kushtet në bazë të konkursit me nr.4990 të datës 23.11.2023 dhe kanë fituar të drejtën që të hynë në intervistën verbale.

Kandidatet te cilet kane plotesuar kushtet dhe kriteret e konkursit me nr. 4990

NJOFTIM PER INTERVISTE ME SHKRIM.

Komisioni Intervistues njofton kandidatët të cilët i kanë plotësuar kushtet sipas konkursit me nr.736 të datës 14.02.2023 në KRM “Pastërtia” SH.A Ferizaj:

Read more

Komisioni Intervistues njofton kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet dhe kriteret e konkursit nr.736 për pozitën Kontroll Tereni në KRM “Pastërtia” SH.A Ferizaj.

Read more

Mbështetur në nenin 8, 10 paragrafi 2.2 të Ligjit të Punës Nr.03/L-121, Udhëzimit Administrativ Nr.07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik dhe në bazë të Vendimit me nr.711, Kryeshefi Ekzekutiv i KRM ”Pastërtia” Sh.A. Ferizaj, Ri-shpallë:

K O N K U R S

Read more

10/71