Konkurs pë Kryeshef Ekzekutiv

Konkurs pë Kryeshef Ekzekutiv

Numri i referencës së pozitis së punës: 2235 /21
Titulli i pozitës: Kryeshef Ekzekutiv ne KRM “Pastërtia” Sh.A. Ferizaj.
Raportimi: Bordit te Dre.ibreve te KRM “Pastërtia” Sh.A. Ferizaj.
Pozita: Kryeshefi Ekzekutiv emërohet nga Bordi i Drejtorëve të KRM “Pastërtia” Sh.A. Ferizaj me mandat tre vjeçar.
Koeficienti: Kompensimin e Kryeshefit Ekzekutiv e përcakton Bordi i Drejtoreve të KRM “Pastërtia” Sh.A. Ferizaj.
Vendi i Punës: KRM “Pastërtia ‘ Sh.A. Rr. “Enver Topalli” Nr.47, Ferizaj.