K O N K U R S

K O N K U R S

Bordi i Drejtorëve i KRM”Pastërtia”Sh.A.Ferizaj, në mbledhjen e mbajtur me datë 03.09.2020, duke u bazuar në neni 21 paragrafi 1, 2, 3 dhe 4 të Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, nenit 13 të Ligjit Nr. 04/L-111 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, nenit 162 paragrafi 1 nën paragrafi 1.7 të Ligjit Nr. 06/L-016 për Shoqëritë Tregtare, si dhe nenit 16 paragrafi 1 të Statutit të KRM “Pastërtia” Sh.A. Ferizaj, Njoftimin Nr-955 dhe Vendimin e Bordit të Drejtorëve Nr-2330, merr vendim të Ri-shpallë këtë:

K O N K U R S

  • Numri i referencës së pozitës së punës:  2331/ 20
  • Titulli i pozitës: Zv.Kryeshef Ekzekutiv në KRM ”Pastërtia” Sh.A. Ferizaj (1)
  • Raportimi: Kryeshefit Ekzekutiv dhe Bordit të Drejtorëve të KRM ”Pastërtia” Sh.A. Ferizaj
  • Mandati:  Zv.Kryeshefi Ekzekutiv emërohet nga Bordi i Drejtorëve të KRM ”Pastërtia” Sh.A. Ferizaj me mandat 3 (tre) vjeçar
  • Koeficienti i Pagës: Në pajtim me politikën e kompensimit të aprovuar nga Bordi i Drejtorëve të KRM ”Pastërtia” Sh.A. Ferizaj
  • Vendi i Punës: KRM ”Pastërtia” Sh.A. Rr. ”Enver Topalli” Nr.47, Ferizaj