Konkurs për Auditim të Brendshëm

Konkurs për Auditim të Brendshëm

Komisioni për Auditim të Brendshem i KRM “Pastërtia” Sh.A. Ferizaj, në mbledhjen e mbajtur me datë 03.09.2020, bazuar në Nenin 21.1 të Ligjit për Ndermarrjet Publike Nr.03/L-087 dhe Nenin 13 Të Ligjit Nr.04/L-111 per ndrysliimin dhe plotesimin e Ligjit Nr.03/L-087 për Ndermarrjet Publike, nenin 22 të Ligiit per kontrollin e brendshem të financave publike nr.06/L-021, nenin 15 te Statutit të Kompanise, merr vendim te shpalle:  

KONKURS

Numri i referencës së pozitds së punës: 2179 /20

Titulli i pozites: Zyftar per Auditim të Brendshëm nE KRM “Pastertia” Sh.A. Ferizaj.
Raportimi: Komisionit për Auditin te Brendshëm në KRM “Pastërtia” Sh.A. Fcrizaj.
Pozita: Zyrtar për Auditim të Brendshëm emërohet nga Komisioni per Auditim të Brendshëm i KRM “Pastertia” Sh.A. Ferizai me mandat tre (3 ) vjeçar.
Koeficienti: Kompensimin e Zyrtarit për Auditim të Brendshëm e përcakton Bordi i Drejtorëve të KRM “Pastërtia” Sh.A.Ferizaj.
Vendi i Punës KRM “Pastertia” Sh.A. Rr. “Enver Topalli”, Nr.47, Ferizaj.