Anulohet konkursi për Auditor të Brendshëm

Anulohet konkursi për Auditor të Brendshëm

Komisinoi rekrutues për shqyrtimin e konkursit Nr-975 ka anuluar konkursin e datës 12.03.2020, për pozitën Zyrtar për Auditim të Brendshëm në KRM “Pastërtia” Sh.A. Ferizaj, pasiqë për konkursin e larpërmendur nuk është pranuar asnjë aplikacion, respektivisht asnjë kandidat nuk ka aplikuar në këtë konkurs.

Andaj duke u bazuar në Udhëzimin Administrativ (MPMS) Nr. 07/2017 për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin public u vendos sin ë dispozitiv të këtij vendimi.

Gjithashtu, Komisioni i Audimit (Komisioni Vlerësues), për shkak të situatës së krijuar me pademinë  COVID – 19, rishpalljen e Konkursit për pozitën e Zyrtarit për Auditim të Brendshëm në KRM “Pastërtia” Sh.A.Ferizaj, e shtyen deri në krijimin e kushteve që mundësojnë zhvillimin normal të procedurave të Konkursit të bazuar në ligi.