Njoftim për anulim të konkursit

Njoftim për anulim të konkursit

Komisioni për shqyrtimin e dokumenteve për pozitën e Zëvendës Kryeshef Ekzekutiv në KRM „Pastërtia“ Sh. A. Ferizaj, me datë 09.03.2020, ka bërë shqyrtimin e dokumenteve të aplikantëve dhe ka anuluar Konkursin e Rishpallur Nr. 475, për pozitën Zëvendës Kryshef Ekzekutiv.

Konkursi i lartëpërmendur është anuluar duke u bazuar në nënin 6, parafrafi 5, nënparagrafi 5.1 i Udhëzimit Administrativ Nr.07/2017 për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik.