Auditimi i pasqyrave finansiare të KRM”Pastërtia”sh.a.-Ferizaj për vitin 2019