KRMFe-19-8652-2-1-1 – Mirëmbajtja e automjeteve të KRM Pastërtia Sh.A.-Ferizaj