NJOFTIM PER KONTRATE: Furnizimi me kripë industriale per mirëmbajtjen dimërore të rrugëve