Furnizimi me goma për nevojat e KRM”Pastërtia”sh.a.-Ferizaj (Rishpallje)