NJOFTIM PER ANULIMIN E AKTIVITETIT TE PROKURIMIT Furnizimi me goma për nevojat e KRM”Pastërtia”sh.a.-Ferizaj