Publikimi i rezultatëtve të testit me shkrim dhe intervistës me gojë për pozitën Zyrtar i/e Lartë – Sekretar/e të Kompanisë dhe Zyrtar i/e Lartë për Financa dhe Thesar

Publikimi i rezultatëtve të testit me shkrim dhe intervistës me gojë për pozitën Zyrtar i/e Lartë – Sekretar/e të Kompanisë dhe Zyrtar i/e Lartë për Financa dhe Thesar