Furnizimi me naftë për nevojat e KRM”Pastërtia”sh.a.-Ferizaj

Furnizimi me naftë për nevojat e KRM”Pastërtia”sh.a.-Ferizaj