Sigurimi i automjetevetë KRM”Pastërtia”Sh.A.-Ferizaj Numri i Prokurimit:KRMFe-17-008-221

Sigurimi i automjetevetë KRM”Pastërtia”Sh.A.-Ferizaj Numri i Prokurimit:KRMFe-17-008-221