Furnizimi me material për zyre për nevojat e KRM”Pastërtia”Sh.A.-Ferizaj

Furnizimi me material për zyre për nevojat e KRM”Pastërtia”Sh.A.-Ferizaj

Njoftimi në gjuhën Shqipe

Njoftimi në gjuhën Serbo-Kroate