Sigurimi i automjeteve të KRM”Pastërtia”Sh.A.-Ferizaj