MBLEDHJA E PËRGJITHSHME E AKSIONARËVE ME BORDIN E DREJTORËVE TË KRM ”PASTËRTIA”SH.A. FERIZAJ

MBLEDHJA E PËRGJITHSHME E AKSIONARËVE ME BORDIN E DREJTORËVE TË KRM ”PASTËRTIA”SH.A. FERIZAJ

Mbledhja e aksionarveaksionaretaksionaret eee

 

 

Data: 26.04.2016
Mbledhjen e Përgjithëshme të Komisionit Komunal të Aksionarëve me Bordin e Drejtorëve të Krm”Patsërtia” Sh.a e shpalli të hapur kryesuesja Abetare Kurti .Gjatë mbledhjes u miratua procesverbali i mbledhjes së kaluar ,mbledhja vazhdoi me diskutime për gjendjen e kompanisë ,Raportin Vjetor të Punës 2015 dhe Raportin e Auditorit të Jashtëm për vitin 2015.Në këtë mbledhje u miratuan dy raportet.Gjatë mbledhjes u shqyrtuan edhe pikat tjera të rendit të ditës të parapara me këtë agjendë.
Anëtarët e Komisionit Komunal të Aksionarëve gjatë mbledhjes dhanë sugjerimet dhe vërejtjet e tyre për çështjet të caktuara me qëllimit të përmirësimit të gjendjes , ata ishin të kënaqur me ecurine e zhvilllimeve nëpër të cilat ka kaluar kompania.Mbledhja përfundoi me dëshirën dhe shpresën që gjendja në kompani të ketë vetëm përmirësime dhe përparime .