MBLEDHJET E BORDIT TË DREJTORËVE TË KRM”PASTËRTIA”SH.A PËR PERIUDHËN JANAR-DHJETOR 2015

MBLEDHJET E BORDIT TË DREJTORËVE TË KRM”PASTËRTIA”SH.A PËR PERIUDHËN JANAR-DHJETOR 2015

Bordi i Drejtorëve të KRM ”Pastërtia” Sh.a, gjatë vitit 2015 ka mbajtur gjithsej  Njëmbëdhjetë (11) mbledhje: Tetë (8) mbledhje të rregullta, Dy (2) mbledhje të jashtëzakonshme dhe Një (1) mbledhje  së bashku me Komisioni i Aksionarëve.

 

 

 1. 01.2015   Mbledhje e jashtëzakonshëme
 2. 02.2015   Mbledhje e jashtëzakonshëme
 3. 04.2015  Mbledhje e rregulltë
 4. 04.2015  Mbledhje e rregulltë me Komisionin Komunal të                                                                                                                                                                           Aksionarëve
 5. 05.2015 Mbledhje e rregulltë
 6. 07.2015 Mbledhje e rregulltë
 7. 08.2015 Mbledhje e rregulltë
 8. 09.2015 Mbledhje e rregulltë
 9. 10.2015  Mbledhje e rregulltë
 10. 11.2015 Mbledhje e rregulltë
 11. 12.2015 Mbledhje e rregulltë

 

 

Disa nga vendimet më të rëndësishme për vitin 2015 të Bordit të Drejtorëve të KRM”Pastërtia”Sh.a të miratuara gjatë këtij  viti.

 

 1. Miratimi i Raportit vjetor  Janar – Dhjetor 2015
 2. Miratimi i Planit të Biznesit të KRM ”Pastëtia”sh.a, për periudhën 2015 – 2017
 3. Miratimi Tremujor i Raportit të punës  për vitin 2015
 4. Vendimi për emërimin e Zyrtarit Kryesor për Financa dhe Thesar
 5. Vendimi për emërimin e Sekretarit të KRM”Pastërtia”Sh.a.
 6. Miratimi Gjashtëmujor i Raportit të punës për vitin 2015
 7. Vendimi i Bordit të Drejtorëve për mbështetjen e punëtorëve të Kompanisë në nevojë (Në rast nevoje, kur punëtorët e Kompanisë  kanë ndërhyrje kirurgjike të mbështeten me ndihmë financiare varësisht prej rastit)
 8. Miratimi Nëntëmujor i Raportit të punës  për vitin 2015
 9. Miratimi i Planit të Biznesit të KRM ”Pastëtia” sh.a për periudhën 2016 – 2018

Mbledhje të rregullta gjatë vitit 2015  kanë mbajtur edhe Komisionet e Bordit të Drejtorëve si: Komisioni i  Auditimit të Brendshëm, Komisioni për Zgjerim dhe Hulumtim dhe Komisioni për Zhvillimin e Politikave me Klientë.

Në fund  mund  të  themi   që  gjatë   vitit 2015 ,Bordi i Drejtorëve  u angazhua  me  përkushtim  të madh që të arrihen qëllimet e paraqitura në Planin e Biznesit   dhe të rritet efikasiteti në punën  që po  kryejmë ne si Kompani   falë  angazhimit  të  punëtorëve  të Kompanisë  për  një ambient  më të  pastër.