Furnizimi me rrota lëvizëse për kontajner 1.1 m³ për nevojat e KRM “Pastërtia”sh.a.-Ferizaj