FURNIZIMI ME VAJRA PËR NEVOJAT E KRM”PASTËRTIA”sh.a.-FERIZAJ