Furnizimi dhe montimi i pompes se ujit me pjeset percjellese për nevojat e KRM”Pastërtia”Sh.A.-Ferizaj