Furnizimi me auto fshisë të përdorur për nevojat e KRM “Pastërtia”sh.a.-Ferizaj