Auditimi i pasqyrave financiare të KRM”Pastërtia”Sh.A.-Ferizaj për vitin 2014