Mbledhja e rregulltë e Bordit të drejtorëve të Krm”Pastërtia”Sh.a

Mbledhja e rregulltë e Bordit të drejtorëve të Krm”Pastërtia”Sh.a

Bordi I Drejtorëve  I Krm”Pastertia”SH.A  mbajti  mledhjen e rregulltë me datën 31.10.2014 në të cilën u shqyrtuan këto pika  të  rendit të ditës:

1.Hapja e mbledhjes

2.Mungesat dhe arsyet e anëtarve të Bordit të Drejtorëve

3.Aprovimi i proçesverbalit nga mbledhjet e kaluara

4.Shqyrtimi dhe aprovimi i Statutit të kompanisë me ndryshime dhe plotësime

5.Shqyrtimi dhe aprovimi i Organogramit të Ri të kompanisë

6.Shqyrtimi dhe aprovimi në parim i Planit të Biznesit të kompanisë për vitin 2015

7.Informatë e përgjithshme e Kryeshefit Ekzekutiv të KRM”Pastërtia”sh.a.

 

8.Të ndryshme

Mbledhja u hap nga  Kryesuesi  z.Ilmi Statovci  ,në këtë  mbledhje ishin të  pranishëm të  gjithë  antarët  e Bordit  të  cilët e  miratuan  pa   kundërshtime procesverbalin e mledhjes së  kaluar.

Statuti I Ri u  miratua  nga të pranishmit dhe  u bënë  ndryshimet   dhe plotësimet  e nevojshme  kryesisht te perbërja  e  Bordit në pajtim me  Ligjet në  fuqi .

Organogrami I ri  I kompanisë  u miratua  dhe  u bëne ndryshimet  e parapara  .Në të  përfshihen  shuarja e  disa  vendeve të  punës  si dhe  shtimi I disa  të tjerave .

Biznes-Plani  I kompanisë  për  vitin  2015/17 u  shqyrtua  dhe  miratua në  tërësi.

Kryeshefi Ekzekutiv  informoi të pranishmit për  paisjen  e kompanisë   me një kamion të  ri  për kontinjerët nëntoksor  dhe një  autofshisë  të mundësuara nga  Grandi  Qeveritar.Kompania ka  bërë  shpalljen e ankandit public  për shitjen e automjeteve jashtë përdorimit  dhe  kontinjerëve   të  amortizuar .Ndërsa  sa  I përket  auditimit  të  jashtëm  raporti  do  jetë  I gatshëm në ditët   e ardhëshme.Pritet së shpejti të  bëhet  aktivizimi  I kompanisë  “Garko “ kompani e riciklimit  në fshatin Gurëz.

Janë bërë pregaditjet e mekanizmit adekuat  për  kryerjen e shërbimeve  dimërore si dhe   kompania është   paisur   me rërë  dhe kripë industriale.

Vështrirësitë  në të cilat po has kompania  janë riparimet  dhe mirëmbajtja  e automjeteve, të   cilat po shkaktojnë shpenzime  dhe probleme  në  shërbime.

Inkasimi për  muajin Shtator/2014 është  62%  ku anagazhimi I inspektorit komunal  për biznese  dha rezulatet e pritura.

Riciklimi I xhamave në burim  po mendohet  si  një mundësi  për një marrevshje  me pronarët  e restauranteve.

Stafi  I  kompanisë po punon në  hartimin e akteve të  brenshme  normative  të  cilat janë:

-Rregullorja  për marëdhënie  të punes

-Rregullorja e përgjithëshme disiplinore dhe materiale e punëtorit

-Rregullorja për  konsumator

 

Kryeshefi në  fund theksoi  se  pritet që së shpejti  të  bëhet rrënimi  I objekteve të  vjetra  të cilat janë  të pashfrytëzueshme , dhe asfaltimi  I  oborrit të  kompanisë .