Lajme

Njoftim për Dhënie të Kontratës për Shitjen e automjeteve të vjetra dhe paisjeve tjera sipas Loto 1 dhe Loto 2:   Kontrata ne Gjuhen Shqipe Kontrata ne gjuhen Serbo-Kroate

Njoftim për Dhënie të Tenderit: Riparimi i xhipit Landrover:   Kontrata ne Gjuhen Shqipe Kontrata ne gjuhen Serbo-Kroate

B08 Njoftim per dhenje te kontrates B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx

FTESË PËR OFERTIM PËR SHITJE TË AUTOMJETEVE TE VJETRA DHE PAISJEVE TJERA: Oferta ne Gjuhen Shqipe Oferta ne Gjuhen Angleze

Bordi i Drejtorëve të KRM “Pastërtia” më 28.08.2014 mbajti mbledhjen e rregullt. Mbledhja kishte për rend dite: Hapja e mbledhjes; Mungesat dhe arsyet e anëtarëve të Bordit të Drejtorëve; Aprovimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar; Raport – konstatim i gjendjes në KRM “Pastërtia”më 31.07.2014; Raporti i Komisionit për Auditim të Brendshëm të kompanisë; Informatë nga Kryeshefi Ekzekutiv rreth gjendjes në kompani; Të ndryshme. Mbledhjen e hapi Kryesuesi i Bordit të Drejtorëve z.Ilmi Statovci. Në mbledhje ishin të pranishëm të gjithë anëtarët e Bordit. Raportin i cili paraqet gjendjen e kompanisë më datë 31.07.2014 e paraqiti Zyrtari Financiar z.Fatmir Zymeri. Në këtë raport është bërë një prerje e gjendjes së përgjithëshme pas ndryshimeve në menagjmentin e kompanisë. Të dhënat e prezantuara janë nxjerrë nga sektorët relevant duke përfshi: të dhënat financiare, të dhënat në lidhje me stafin e kompanisë, të dhënat nga fusha operative, nga fusha e prokurimeve,etj., si dhe…

Read more

Sot me datën 28.03.2014 Shoqata “ Pamkos “ mbajti  mbledhjen e rregulltë në lokalet e K.r.m”Pastërtia” sh.a. Hapja e mbledhjes u bë nga Kryesuesi Gazmend Bytyçi , në këtë takim morrën pjesë përfaqësues nga të gjitha kompanitë regjionale të mbeturinave nga e gjithë Kosova. Takimi pati për qëllim që kompanitë regjionale të kenë  lehtësira dhe të  gjejnë zgjidhje për problemet e shumta të cilat  jane  thuajse të përbashketa për të gjitha kompanitë . U diskutua për projektin e përbashkët për kompostimin e mbeturinave. Rreth këtij projekti foli përfasuesi I Prizerenit  pasi që  në   kompaninë  e  tyre  është  praktikuar ky projekt.   Projekti  I  kompostimit  ndikon në  zvoglimin e sasisë së mbeturinave. Faturimi  I shërbimeve   është   një   temë  në   vete   e  cila  u diskutua   mjaft   gjatë nga  të pranishmit  si  dhe mbetet   problem  kryesor  I  cili  preokupon   çdo  kompani  të  mbeturinave . Mbrojta  e  mjedisit    është   detyrë   parësore   e   çdo     qytetari   të   …

Read more

296/296