Ndonjë Pyetje ? info@pastertia.com
+383 (0) 290 325 025

Njoftim për intervistë me shkrim

Komisioni intervistues njofton kandidatët të cilët kanë plotësuar kushtet në bazë të konkursit me nr. 4922 të datës 21.10.2022 në KRM "Pastërtia" SH.A Ferizaj, se intervista me shkrim do të mbahet me datë 21.11.2022 në sallëllën e KRM "Pastërtia" SH.A Ferizaj, Rr. Enver Topalli nr.42, sipas këtij orari: Menaxher i Shitjes - ora 09:00; Zv. Menaxher i Shitjes - ora 10:00; Zyrtar për Burime Njerëzore - ora 11:00; Kontroll Tereni - ora 11:00; Furnizues - ora 13:15; Arkatare - ora 13:15; Faturist/e - ora 13:15; Vozitës me kat. "C" - ora 14:00; Punëtor Fizik - ora 14:00.

KONKURS

Kryeshefi Ekzekutiv i KRM “Pastërtia” Sh.A.Ferizaj bazuar në Nenet 8, 10 paragrafi 2.2 të Ligjit të Punës Nr.03/L-121, Udhëzimit Administrativ...

KONKURS PËR PUNË – Njësia në Kaçanik

Duke u bazuar në Ligjin e Punës Nr. 03/L-212, Neni 8.1, Udhëzimin Administrativ të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale...

Njoftim i rezultatit të intervistave verbale dhe ato me shkrim

Njoftim i rezultatit të intervistave verbale dhe ato me shkrim