KONKURS

KONKURS

Për vende të punës:

Nr. i referencës se pozitave të punës:

 • Një (1) Zyrtar/e Ligjor                                                            Nr. 1 – 2659                                                                    
 • Një (1) Kontroll Tereni                                                           Nr. 2 – 2659                                                                     
 • Një (1) Arkatar/e                                                                     Nr. 3 – 2659                                                                               
 • Një (1) Vozitës me kategorin ”C”                                           Nr. 4 – 2659                                                    
 • Një (1) Rojtar                                                                          Nr. 5 – 2659                                                                                    
 • Katër (4) Punëtorë Fizik                                                         Nr. 6 – 2659                                                                   

Përgjegjësi mbikqyrëse: Jo

Raportimi: Udhëheqësve të lëmive përkatës

Orari i plotë i punës: Po

Kohëzgjatja e emërimit, Periudha e punës 1 vjeçare me mundësi vazhdimi

Koeficientet: Në harmoni me politikat zhvillimore të Kompanisë

Vendi i punës: Ferizaj, Kaçanik dhe Shtime

Dokumentet e nevojshme:

 • Aplikacionin për punsim;
 • Letër motivimi;
 • CV-ja (Biografia) ;
 • Dëshmi mbi përvojën e punës;
 • Kopja e letërnjoftimit;
 • Dëshmia për kualifikim;
 • Dëshminë që nuk është nën hetime, jo më të vjetër se 3 muaj.

Përshkrimi i vendit të punës dhe përvoja e punës:

Zyrtar/e Ligjor:                                                                           

Jep këshilla juridike, ofron ndihmë në përpilimin e mjeteve juridike; jep mendime profesionale lidhur me ankesat eventuale të konsumatorëve, ndihmon në përpilimin e kontratave për konsumator, ofron mbështetje dhe kryen punë tjera të cilat kërkohen nga punëdhënsi;

Dëshmia për kualifikim: Fakultetit Juridik– kopje e vërtetuar;

Kontroll Tereni:

Kontrollon tërë zonën e shërbimit.Në rast të moskryerjes efikase të punëve nga ana e punëtorëve në teren, konstaton me përgjegjësit e drejtëpërdrejtë të Operativës në mënyrë që të evitohen dobësitë eventuale.Merr vërejtjet eventuale nga klientët dhe dhe të njejtet i paraqet te kompetentët e kompanisë.Kryen punët dhe detyrat e punës sipas urdhëresës së udhëheqësit të drejtëpërdrejtë dhe Kryeshefit Ekzekutiv.

Dëshmia për kualifikim: Diplomën e Shkollës së Mesme.

Voziës me kategorin ”C”:

Sipas urdhëresës së punës drejton automjetin dhe kujdeset për rregullësinë dhe pastërtinë e tij. Është përgjegjës për vozitje të sigurtë dhe për kryerjen me kohë, efikase dhe kualitative të shërbimeve në bartjen e mbeturinave, larjen e rrugëve etj.Në rastin kur e përfundon terenin, sipas urdhëresës së udhëheqësit angazhohet në teren tjetër. Pra daljes në teren merr urdhëresën e punës në të cilën evidenton punët e kryera, vërejtjet mbi pengesat dhe defektet në automjete dhe të njejtën e kthen te udhëheqësi i tij. Vendos letrën e re të tahografit ndërsa letrën paraprake e kthen te udhëheqësi brenda 12 orëve. Ka për obligim që në letrën e  tahografit  të shënojë emrin e tij, numrin e rexhistrimit të automjetit, datën,kilometrat fillestare dhe përfundimtare.

Dëshmia për kualifikim: Diplomën e Shkollës së Mesme.

Kualifikimi: Të posedoj patentshofer me kategori ”C”.

Akatar/e:

Bënë inkasimin e mjeteve nga shfrytëzuesit sipas vërejtjeve dhe specifikacionit mbi ngarkesën me fletëpagesë. Përcjellë dhe evidenton kërkesat dhe ankesat nga shfrytëzuesit e shërbimeve dhe bashkëpunon me departamentet, menaxherët dhe shërbimet në ndërmarrje, në funksion të furnizimit te shfrytezuesve me sherbime. Paraqet raportet mujore mbi kerkesat dhe punën nga rrethveprimi i sherbimit. Kryen punët dhe detyrat e punës sipas urdhëresës së udhëheqësit të drejtëpëdrejtë dhe  Kryeshefit Ekzekutiv.

Dëshmia për kualifikim: Diplomën e Shkollës së Mesme.

Rojtar:

Kujdeset për ruajtjen e pasurisë-objekteve dhe mjeteve themelore të Ndërmarrjes. Bënë shikimin e rregullt të objekteve dhe lokacionit në të cilin është i caktuar sipas orarit mujor. Në rast të shpërthimit të zjarrit, ndërmerr masat për shuarjen dhe lajmërimin e tij. Roja në drejtori dhe njësit punuese rvidenton dhe ndalon çasjen e personave të panjohur në lokacionet ku nuk lejohet sjellja e personave të panjohur. Mban evidencën në librin e rojës për ndërrimin e tij. Roja në drejtori dhe njësit punuese evidenton dhe kontrollon hyrjen dhe daljen e automjeteve dhe personave në oborrin e Ndërmarrjes. Roja në Deponi kujdeset për ruajtjen e pasurisë dhe kryen punë tjera sipas nevojave të paraqitura në lokacionin e deponisë së mbeturinave.

Dëshmia për kualifikim: Diplomën e Shkollës së Mesme.

Punëtor Fizik:

Kryen të gjitha punët në mbledhjen dhe ngarkimin e mbeturinave, është përgjegjës për përdorimin e kujdesshëm të kantonierëve, zbrazjen e tyre dhe pastrimin e lokacionit rreth tyre, respekton orarin e punës pastron rrugët, trotuarët dhe sipërfaqet tjera, bënë zbrazjen e shportave, në sezonën e dimrit bënë pastrimin e rrugëve nga bora dhe akulli, shpërndarjen e kripës.

Të drejtë aplikimi kanë të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, të kenë përgatitjen e nevojshme arsimore dhe aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave dhe aftësitë fizike që kërkohen për pozitën përkatëse.

Aplikacioni mund të merret në zyret e KRM “Pastërtia” Sh.A. Ferizaj,  Rr.“Enver Topalli” Nr.47 Ferizaj, ku edhe bëhet dorëzimi i Aplikacionit së bashku me dokumantacionin e kërkuar në zarf të mbyllur, apo mund të shkarkohet edhe në web-faqen e Kompanisë: www.pastertia.com.

Afati i konkursit për aplikim është i hapur 15 ditë kalendarik nga dita e publikimit në ëeb-faqen e Kompanisë si dhe në shtypin ditor, duke filluar nga data 13.10.2020 deri 11.11.2020 në orën 15:00.

Për informata shtesë mund të kontaktoni numrin e tel. 0290/325-025..