Monthly Archives: October 2020

Komisioni përzgjedhës për pozitën Zyrtar për Auditim të Brendshëm në KRM”Pastërtia” Sh.A.Ferizaj, më datën 13.10.2020, pas shqyrtimit të dokumenteve-aplikacioneve të kandidatëve që kanë aplikuar për vendin e punës Zyrtar për Auditim të Brendshëm kanë vërtetuar se nga të gjitha aplikacionet e pranuara prej kandidatëve vetëm njëri prej tyre i plotësonte kushtet e përcaktuara në konkurs.Andaj, Komisioni përzgjedhës, duke u bazuar në Nenin 6, paragrafi 5 nënparagrafi 5.1 të Udhëzimit Administrativ Nr.07/2017 për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik kanë anuluar Konkursin e Rishpallur Nr.2197, për pozitën e Zyrtar për Auditim të Brendshëm.

Për vende të punës: Nr. i referencës se pozitave të punës: Një (1) Zyrtar/e Ligjor                                                            Nr. 1 – 2659                                                                     Një (1) Kontroll Tereni                                                           Nr. 2 – 2659                                                                      Një (1) Arkatar/e                                                                     Nr. 3 – 2659                                                                                Një (1) Vozitës me kategorin ”C”                                           Nr. 4 – 2659                                                     Një (1) Rojtar                                                                          Nr. 5 – 2659                                                                                     Katër (4) Punëtorë Fizik                                                         Nr. 6 – 2659                                                                    Përgjegjësi mbikqyrëse: Jo Raportimi: Udhëheqësve të lëmive përkatës Orari i plotë i punës: Po Kohëzgjatja e emërimit, Periudha e punës 1 vjeçare me mundësi vazhdimi Koeficientet: Në harmoni me politikat zhvillimore të Kompanisë Vendi i punës: Ferizaj, Kaçanik dhe Shtime Dokumentet e nevojshme: Aplikacionin për punsim; Letër motivimi; CV-ja (Biografia) ; Dëshmi mbi përvojën e punës; Kopja e letërnjoftimit; Dëshmia për kualifikim; Dëshminë që nuk është nën hetime, jo më të vjetër se 3 muaj. Përshkrimi…

Read more

2/2