Furnizimi me tre (3) kamione për bartjen e mbeturinave (të përdorur) dhe Furnizimi me një (1) autocisterne (të përdorur)