NJOFTIM PER NENSHKRIMIN E KONTRATES: Furnizimi me një (1) kamione për bartjen e mbeturinave (i përdorur) për nevojat e KRM “Pastërtia”sh.a. njësisë në Shtime