NJOFTIM PER NENSHKRIMIN E KONTRATES Sigurimi i automjeteve të KRM Pastërtia Sh.A.-Ferizaj