Sigurimi i automjeteve të KRM Pastërtia sh.a. Ferizaj