Njoftim për anulim të konkursit

Njoftim për anulim të konkursit

Komisioni për Auditim të Brendshëm i KRM “Pastërtia” Sh. A.Ferizaj, anulon konkursinpër pozitën: Zyrtar për Auditim të Brendshëm me nr. te protokolit 1542, i publikuar me
datë 04.07.2017.
Konkursi është anuluar duke u bazuar në Nenin 5 pika 2 të Udhëzimit Administrativ
Nr. 1412011, për rregullimin e procedurave për themelimin e marredhënies së punës në
sektorin publik.

Nga aplikuesit kerkojmë mirkuptim.

NJOFTIM-PËR-ANULIM-TË-KONKURSIT